Debatt. .

2020-10-05 08:41
Införandet av  en förmögenhetsskatt skulle gynna hela samhället, enligt debattören. Bild: Shutterstock
Införandet av en förmögenhetsskatt skulle gynna hela samhället, enligt debattören.
Puffetikett
Dagens ETC

Satsa på hela samhället – inte bara på de rika

Sveriges utmaning är att säkra en välfärd som håller högsta kvalitet för alla medborgare. Ett sätt att garantera det är att införa en förmögenhetsskatt, skriver Ahmed Cherif, student i nationalekonomi.

Genom att återinföra förmögenhetsskatten kan den offentliga ekonomin stärkas och därigenom kan vi säkra finansieringen för statsbudgeten vad gäller bland annat den ytterst viktiga välfärdssektorn. En fungerande välfärdssektor är alltid viktig men den kan även vara livsavgörande under coronapandemin. Visst är det så att mycket inom välfärdssektorn, exempelvis vården och skolan, finansieras av kommunalskatten (skatt som tas kommunalt och regionalt och går bland annat till skolan, omsorg och vård) men har staten fått bättre finansiell styrka så kan staten rikta ekonomiskt stöd till kommuner och regioner.

Om vi återinförde förmögenhetsskatten skulle vi bland annat med riktade insatser enklare kunna finansiera löneökningar för sjuksköterskor, samt satsa resurser på att förbättra deras arbetsmiljö samt förbättra deras arbetsvillkor. Högre lön kan dessutom leda till ökad attraktionskraft och på så sätt stärka bemanningen. Flera sjuksköterskor utbildas och tar tjänst inom vården. Covid-19 bekämpas på ett bättre sätt.

En förmögenhetsskatt är en bred skatt på alla former av kapital och inkluderar aktier, pengar som finns på banker och värdet av ägda fastigheter. Ytterligare en positiv effekt med en förmögenhetsskatt är att den skapar incitament för vidareutbildning. Detta eftersom individers humankapital inte tas upp till beskattning vilket gör att en förmögenhetsskatt gör det relativt mer fördelaktigt att utbilda sig jämfört med att investera i andra tillgångar.

Omstartskomissionen har publicerat sin rapport med målet att beskriva hur Sverige ska gå vidare efter coronapandemin. En återinförd förmögenhetsskatt sätter positiva tecken även här. Samma gäller en progressiv beskattning, där höginkomsttagare möter höga marginalskatter och låginkomsttagare låga marginalskatter. Den är dessutom bra för att öka antalet arbetade timmar i ekonomin. Höginkomsttagaren tenderar att välja bort arbete för fritid när den fasta inkomsten och skatten ökar. Detta genom att den så kallade inkomsteffekten läggs platt för substitutionseffekten vid höga inkomster. Teoretiskt skulle då ökad förmögenhetsskatt innebära att antalet arbetade timmar ökar för höginkomsttagare. Skatteintäkterna från förmögenhetsskatten skulle även kunna användas för att sänka den totala skattebördan för människor med de lägsta inkomsterna.

Idag betalar de rika kommuner en del av sina skatteintäkter till fattigare kommuner. Med bättre statsfinanser kan staten gå in och höja grundavdraget och på så sätt hjälpa låginkomsttagare. Incitamenten för att låginkomsttagare går från bidrag till arbete eller att öka antalet arbetstimmar gör sig gällande. 

Sedan den gamla statliga förmögenhetsskatten slopades 2007 har inkomstklyftorna i samhället ökat och Sverige har blivit ett mer ojämlikt samhälle. Det påstås att förmögenhetsskatten handlar om att “bestraffa” personer som arbetar hårt och enbart främjar skatteplanering och kapitalflykt utomlands. Men det behöver inte vara så. Det går att införa ett flexibelt tillvägagångssätt för förmögenhetsskatter.

Den dåtida förmögenhetsskatten handlade om att de som tjänade minst 1,5 miljoner kronor. Den flexibla förmögenhetsskatten liknar den föregående. För att hindra skatteflyktingar, som vissa är rädda för, anser jag att den flexibla förmögenhetsskatten jag pratar om skulle kunna skatta de med mer pengar – som 20 eller 25 miljoner kronor – med en procent. Om de med mer pengar – som över 40 miljoner – med två procent.  Flexibel förmögenhetsskatt kan samsas med att bevara kapitalismen. Vi behöver använda sådana tillvägagångssätt som kan bevaras i dess mest hållbara och meritokratiska former genom att öka innovationer och investeringar.

Knäckfrågan är enligt mig i första hand att välfärdssektorn får tillräckligt anslag för att klara av att leverera en högkvalitativ välfärd. Jag ser därför återinförandet av förmögenhetsskatten som ett steg i rätt riktning. En återinförd förmögenhetsskatt kan ge staten möjlighet att ge vårdpersonal och andra viktiga aktörer en bättre chans att kämpa mot utmaningar såsom pandemin. Det är viktigt att komma ihåg att eventuella vinster i välfärdssektorn bör användas för att stärka välfärden. 

Vi måste gemensamt ta ansvar för att skydda de mest utsatta i samhället. Om vi inte tar ett sådant ansvar, kan vi inte på bästa sätt bekämpa negativa inslag i samhällslivet.

Ett gott samhälle är ett samhälle som erbjuder sina de sina samma förutsättningar för att utvecklas och lyckas. Ett nödvändigt medel är en fungerande välfärd och en sådan kräver resurser. Ett återinförd förmögenhetsskatt ger oss bättre möjlighet att nå sådant.

Ahmed Cherif 
Student i nationalekonomi och statistik