Debatt. .

2020-09-25 10:15
Puffetikett
Dagens ETC

Dagens ETC har fel om min Pisa-granskning

Dagens ETC:s publicering ”Så attackerades Skolverkets Pisa-resultat” innehåller en rad felaktiga uppgifter samt anklagelser som jag och Expressen inte erbjudits möjlighet att bemöta före publicering, skriver journalisten Ludde Hellberg.

”Expressens granskning är gjord av frilansjournalisten Ludde Hellberg med hjälp från professor Magnus Henrekson som räknat på resultaten. De hävdar att Skolverket brutit mot reglerna och att myndigheten bär ansvaret för att för många elever med utländsk bakgrund har exkluderats”, skriver Dagens ETC.

Expressen har aldrig skrivit att Skolverket brutit mot reglerna. Expressen har konstaterat att skolorna har exkluderat för många elever, att Skolverket ansvarar för Pisa-undersökningen och att Sverige har brutit mot OECD:s officiella regelverk.

”Många inblandade i granskningen har kopplingar till varandra och till friskolebranschen. I bästa fall är publiceringarna färgade av nepotism och är pressetiskt problematiska. I värsta fall sprider Expressen ren propaganda som syftar till misskreditera Skolverket, säger Karin Berg.”

Expressen har inte fått bemöta dessa påståenden. Att ”många inblandade i granskningen” skulle vara kopplade till varandra och friskolebranschen är ett felaktigt påstående. Hur publiceringarna skulle vara färgade av antingen ”nepotism” och därför vara ”pressetiskt problematiska”, eller vara ”ren propaganda”, får vi inte veta i artikeln.

”Det är Anders Auer på Skolverket som hanterar Pisastatistiken och han utför även kontrollundersökningar. Han säger att Expressen har missat grundläggande fakta. Det är ute på skolorna som exkluderingarna sker, inte hos Skolverket som Henrekson hävdar.”

Detta är ett felaktigt påstående. Expressen har aldrig påstått att exkluderingarna sker hos Skolverket. Henrekson har inte heller sagt detta i någon av Expressens publiceringar. Det framgår tydligt av Expressens publicering att det är skolorna som gör exkluderingarna. Inte minst eftersom vi pratar med en rektor som erkänner att hon brutit mot reglerna – en uppgift som inte heller nämns i Dagens ETC:s publicering.

Anders Auer: ”Expressen bygger hela sin story på felaktiga antaganden.”

Expressen har inte fått bemöta detta påstående inför publiceringen. Här fortsätter man felaktigt driva tesen att Expressen har påstått att det är Skolverket och inte skolorna som sköter exkluderingarna.

”De får stöd av Ulf Fredriksson som är skolforskare vid Stockholms universitet och tidigare har jobbat med Pisa-undersökningarna när Mittuniversitetet hade ansvar för inrapporteringen till OECD. ’Att det skulle handla medveten manipulation det tror jag verkligen inte’, säger han.”

Dagens ETC fortsätter här driva tesen att Expressen påstått att Skolverket medvetet manipulerat genomförandet Pisa-studien. Det är felaktigt.

”Expressen slår med stor självsäkerhet fast att för många har exkluderats och att det skett i strid med reglerna.”

Eftersom man exkluderat en större andel nyanlända elever än vad det fanns nyanlända elever i skolsystemet vid tiden för provet, kan vi med säkerhet slå fast detta. Vi har även bevisning i form av rektorer som erkänner att de brutit mot reglerna. Ingen av dessa uppgifter finns med i Dagens ETC:s artikel.

”Den springande punkten är tolkningen av en formulering i OECD-reglerna gällande att om en elev fått undervisning ’i svenska i mer än ett årä, då ska hen göra provet. Eller den vidare definitionen, undervisning på svenska i Pisa-ämnena under ett år.”

Detta är ett felaktigt påstående. Inför Dagens ETC:s publicering har jag invänt mot denna formulering, både per telefon och per mejl, med bevis som utelämnats i publiceringen. Bland annat på följande punkter:

• Skolverket har uttryckligen instruerat skolorna att inte exkludera elever som fått undervisning i ämnet svenska i mer än ett år. Detta styrks både av skriftlig dokumentation och av bandade intervjuer mellan Expressen och ansvariga på Skolverket.

• Det framgår tydligt av alla OECD:s officiella resultatrapporter för Pisa att endast elever som varit bosatta i landet i mindre än ett år får exkluderas på språkkriteriet: ”Limited assesment language profficiency – student is not a native speaker of any of the languages of assessment in the country and has been resident in the country for less than one year.”

• Skolverkets statistiker har i sina egna beräkningar utgått från att endast elever som varit i Sverige i mindre än ett år och tre månader får exkluderas på språkkriteriet. Detta är alltså Skolverkets antagande – inte Expressens.

”De menar att skolorna har exkluderat för många elever som läst ämnet svenska i mer än ett år och därför har Sveriges resultat blivit missvisande. Hellberg hänvisar till en fotnot i OECD-rapport samt dokument från Skolverket.”

Formuleringen är missvisande. Jag hänvisar till de officiella exkluderingskoderna i de officiella PISA-rapporterna som givits ut av OECD sedan PISA började genomföras. Jag hänvisar också till OECD:s instruktioner till Skolverket, till Skolverkets instruktioner till skolorna och till muntliga uttalanden från ansvariga på Skolverket.

Men i ett förtydligande mejl från OECD framgår det att reglerna inte handlar om tid i landet: ”Definitionen refererar inte till vistelsetid i landet.”

Det framgår inte av Dagens ETC:s publicering att detta förtydligande (1) skickades efter att resultaten för Pisa 2018 publicerades och kan därför inte ha påverkat hur provet genomfördes och (2) skickades efter att Sverige mottagit massiv kritik för den höga exkluderingsgraden.

Svar direkt: Dunkla anklagelser mot svenska skolor

Det är uppenbart att Expressen har en syn på frågan och Dagens ETC har med andra röster fört fram en annan bild av frågan, skriver Eigil Söderin i ett svar till Ludde Hellberg.

Hela granskningen i Expressen – uttalanden från intervjupersoner, hur ingress och brödtext är uppbyggd – riktar en anklagelse mot skolverket. Det är svårt att inte läsa den Pisa-granskningen på något annat sätt. Inför publicering har Ludde Hellberg fått läsa sina citat, kommit med synpunkter och jag har försökt vara så tillmötesgående som det är möjligt. Större delen av artikelns sista halva upplåts åt att han får bemöta anklagelserna.

Det är uppenbart att Expressen har en syn på frågan och Dagens ETC har med andra röster fört fram en annan bild av frågan.

Det står klart och tydligt i Dagens ETC:s artikel att ”Ludde Hellberg är även han återkommande Kvartal-skribent men säger sig aldrig haft någon kontakt med Hans Bergström”. Vi har även fört in en förtydligande i webbartikeln. Skribentens kopplingar till intervjupersonerna redovisas däremot inte alls i Expressen-artikeln, vilket inte ger hela bilden till läsarna.

I Dagens ETC:s intervju med Magnus Henrekson, som gjort uträkningarna i Expressens granskning, påstår han att Skolverkets Anders Auer producerat Pisa-statistiken. Och det är detta han reagerar på. Samme Henrekson skriver i sociala medier att eleverna plockades bort ”just i syfte att försköna resultaten”. Det är en anmärkningsvärd teori som kritiseras i artikeln.

Ludde Hellberg hänvisar till en utsaga av två till tre rektorer när det var 227 skolor som deltog i studien. Deras uttalanden har anekdotiskt värde men stöder inte tesen.

Den snäva definitionen av reglerna som Expressen bygger hela sitt case på finns i en fotnot i ett OECD-dokument. Det vet vi för att det var Ludde Hellberg som tipsade om var fotnoten fanns. Det som däremot inte redovisas alls i Expressens artikel är det faktum att Migrationsverkets statistik, som är det andra benet som granskningen vilar på, inte anger hur länge ungdomarna varit i det svenska skolsystemet. Expressen utelämnar det för att stärka sin tes och lägger fram en granskning som om det vore sanning, men när vi skrapar på ytan hittar vi en sammanflätning av uppskattningar och antaganden som riktar dunkla anklagelser mot skolorna.

Eigil Söderin

Ojämlikhets- och grävreporter Dagens ETC

Ludde Hellberg 
Journalist